CURRICULUM VITAE

IMG_2078

„Az én részem kies helyre esett.” (Zsoltárok 16,6)

Mindent az Úr cselekedett, az enyém csak arcom pirulása, mert mindeddig igen nagy kegyelemmel hordozott engem, méltatlant. Kérem így olvassák ezt a néhány, száraz adatot tartalmazó önéletrajzot.

Steinbach József vagyok. Veszprémben születtem, 1964.június 21-én. Édesapám Steinbach József, édesanyám Brösztl Klára, mindketten a Herendi Porcelángyárban dolgoztak. Felmenőim között tudomásom szerint soha nem voltak református lelkipásztorok. Egy öcsém van, Steinbach Attila, aki 1968-ban született, szociálpedagógus és zeneterápiával foglalkozik.

Mindketten, öcsém és én, a szentgáli református templomban részesültünk a keresztség sákramentumában, és életünk mai napig meghatározó élménye a gyermekkori istentiszteletek emléke: istenélmény, közösségélmény, az „odatartozás”, és egy „működő érték-rend” kitörölhetetlen élménye volt ez. Ebben a gyülekezetben konfirmáltam 1977-ben, majd itt kértük házassági szövetségünkre is az Isten áldását 1990-ben, feleségemmel, Cenkvári Klárával.

A Herendi Általános Iskolát 1978-ban fejeztem be, majd a Balatonfüredi Kertészeti Szakközépiskolában érettségiztem 1982-ben.

A középiskolai évek alatt érlelődött meg bennem a szolgálatra való elhívás, összetett folyamatként. Személyes hitem ma is kegyelmi állapot. Nem jelentkeztem azonnal a Teológiára.

Áldom az Urat, hogy két évet dolgoztam Veszprémben: itt ismertem meg a Feleségemet, valamint itt megértettem, hogy apám miért tanított a kétkezű munka és a fizikai aktivitás becsületére, amit ma is minden „szellemi érték” mellett elengedhetetlennek tartok.

A felvételit követően, 1984-től másfél év katonai szolgálatomat teljesítettem, „előfelvett” református teológiai hallgatóként, Marcaliban: pótolhatatlan „iskola” volt ez a másfél év, ami egyszer és mindenkorra az összes illúziómból kijózanított.

FullSizeRender (3)

1986-ban, a februári leszerelés után azonnal elkezdtem tanulmányaimat, fél év alatt abszolválva az első év vizsgáit. Zsengellér Józseffel és Dobos Ágostonnal, hárman vállaltuk akkor ezt az un. „keresztfélévet”. A Budapesti Református Theológiai Akadémián 1990-ben tettem le az első lelkészképesítő vizsgát, majd 1991-ben a második lelkészképesítő vizsgát, megszerezve ezzel a református lelkészi oklevelet.

Hálás voltam az Úrnak, büszke voltam arra, hogy református lelkész vagyok, úgy éreztem, hogy nincs ennél nagyobb dolog és szebb hivatás, tele voltam rajongás nélküli örömmel, tettvággyal.

Dr. Kovách Attila, akkori dunántúli püspök 1990. augusztus 1-vel rendelt ki segédlelkészi szolgálatra, a Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközségbe. Én Csákberénybe készültem, de püspöki kirendeléssel máshol kellett a szolgálatot elkezdenem: ma már tudom, ebből is, mit jelent, ha az Úr „közbeszól”, bezár és kinyit ajtókat, és bizony a mi javunkra teszi ezt.

E sorok írásakor 25 éve szolgálok ezekben a gyülekezetekben, Bolla Ferenc alapító lelkész utódaként. A segédlelkészi év letelte után, 1991-ben választott meg a gyülekezet. Boldogok vagyunk ezekben a gyülekezetekben, bárcsak tudnék még többet tenni értük, de igyekszem.

A gyülekezeti szolgálat mellett a Gyakorlati Teológián belül a Homiletika területével kezdtem el foglalkozni. A Homiletika a keresztyén igehirdetéssel, bibliai írásmagyarázattal, keresztyén bizonyságtétellel foglalkozó teológiai szakterület, amelynek segédtudományai a kommunikáció, a retorika, a hermeneutika, részben a pszichológia és a szociológia. A mai napig óraadó tanár vagyok a Pápai Református Teológiai Akadémián, a Gyakorlati Teológiai Tanszéken, ahol főként Homiletikát oktatok, 1999-től. Rendszeresen előadhatok az egyházkerületi gondnoki konferenciákon, és szerte a Kárpát-medencében, gyülekezetekben, intézményekben; gyakran végezhetek evangélizációs szolgálatokat; évente többször kérnek előadásokra a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, a hatodévesek szemináriumán. Részt veszek a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai szekciójának munkájában, ahol 2002 óta, évente tartok szakmai előadásokat.

Időközben igyekeztem további területeken elmélyíteni teológiai tudásomat. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, középiskolai református vallástanári oklevelet szereztem (1999), majd a Veszprémi Egyetem (ma Pannon Egyetem) Bölcsészettudományi Karán, antropológia-etika-társadalomismereti szakon kaptam diplomát (2008). Az itt tanultak hasznomra lettek a lelkipásztori szolgálatban.

Az évek során több tisztséget tölthettem be. Voltam egyházmegyei missziói előadó, a Veszprémi Egyházmegyében (1996-2000), majd egyházmegyei tanácsosként (1996-tól), és egyházkerületi tanácsosként (1998-tól), később egyházmegyei lelkészi jegyzőként (2002-től), utóbb egyházmegyei lelkészi főjegyzőként (2006-tól) és egyházkerületi lelkészi főjegyzőként (2007-től) szolgáltam szeretett Református Anyaszentegyházamat, az Ige Egyházát, Krisztus ügyét.

2015.12.14 INDEX Bozót csipkebogyó IMG_2316

Dr. Márkus Mihály püspök úr leköszöntével az a nagy tisztesség ért, hogy 2009-től a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke lehetek: sok örömmel, és sok terhet cipelve, de a feltámadott Úrral, a szolgatársainkkal, és az Ige népével közösségben igyekszünk végezni a ránk mért feladatokat, ezért tele vagyunk reménységgel. Az Egyházkerületünkben folyó munka részletesen nyomon követhető a Dunántúli Reformátusok Lapja hasábjain, és számos nyomtatott és internetes felületen is. Cikluszáró püspöki jelentésem megjelent a Dunántúli Református Lap 2014. évi 3. számának mellékleteként.

Itt most nem térhetek ki arra, bár igen szorongat, hogy hány és hány területen kellene váltanunk, megújulnunk, egyháztörténeti értékeink tiszteletben tartása mellett is. A világ eseményei vágtatva rajzolnak át körülöttünk mindent. A megújulás forrását azonban nem módszerekben, technikákban, emberi igyekezetben, mások meggyőzésében látom; mert akkor a megújulás nem más, mint az, hogy minden generáció megvalósítja önmagát, a másikhoz képest másként, szerintük jobban, mint az előzőek. Sok gyülekezetünkben kiváló közösségi munka folyik, minden területen. Számomra Isten Igéjének elhangzása a lényeg; az Ige által, Isten Lelke majd teremt közösségeket, ha akar; éppen ez a teológiai tény különböztetne meg bennünket minden más civil társulástól, és óvna meg minket minden „emberi ügyeskedéstől”, amit a nyugati egyházak már régóta, magas, tudományos szinten művelnek, a templomaik pedig üresek. A megújulás forrása egyedül az Úr, aki Igéje és Lelke által, kellő időben elvégzi az egy, szent, egyetemes anyaszentegyház frissítését; tőlünk „csupán” hűséget vár az Úr (1Korinthus 4,2).

Püspöki szolgálatom megkezdése óta előadásaim, igeszolgálataim, minden tevékenységem, a hely, időpont, téma feltüntetésével, a részletes szolgálati naplómból követhetők nyomon. Ilyen szolgálati naplót, más formában ugyan, kezdő lelkész korom óta vezetek.

Publikációimról adatbázist vezetek, amelyeknek sorszáma a mai napig 840.

Jelenleg Farkas József igehirdetői munkásságát kutatom. Kiadásunkban, szerkesztésemben eddig három Farkas József igehirdetés kötet jelenhetett meg. Emellett a Dunántúli Református Egyházkerület számos kiadványt jelentetett meg püspöki szolgálatom idején. A kiadványok teljes listája az aktuális püspöki jelentésekben, minden évben frissen olvasható.

2009. óta, immár hatodik éve vezethetem, írhatom, a Reformátusok Lapja hasábjain az Ige mellett rovatot. Igen nagy feladat, áldás, ajándék ez számomra.

2015.10.30-Keresztes-hasított-fa-IMG_1999-768x1024

Kötetben tizennegyedik alkalommal jelentek meg írásaim, tanulmányaim és igemagyarázataim.

 1. A Gyakorlati Teológiai Szekció harminc éves kutatásának eredményei, A Magyar Református Homiletika eredményei és problémái 1972-2002 között, Budapest, 2003.
 2. Gondoljuk meg az Úr kegyelmes tetteit, Szolgálat a Balaton partján, Igehirdetések, meditációk, tanulmányok és fordítások, Pápa, 2007.
 3. Tágas tér, Üzenetek a 18. zsoltárból, Pápa, 2011.
 4. Vezess, Napi áhítatok az Ige mellett, 2010. évfolyam, Pápa, 2011.
 5. Szerezz értelmet, Napi áhítatok az Ige mellett, 2009. évfolyam, Pápa, 2012.
 6. Amire leginkább szükségünk van, Mai üzenetek a Szentírásból Pál apostol Korinthusiakhoz írott második levelének első fejezete alapján, Balatonalmádi – Pápa, 2012.
 7. Menjünk át, Napi áhítatok az Ige mellett, 2012. évfolyam, Pápa, 2013.
 8. Mélyebben, Mai üzenetek a Szentírásból Pál apostol Korinthusiakhoz írott második levelének tizenkettedik fejezete alapján, Balatonalmádi – Pápa, 2014.
 9. Rendben, Igehirdetések a Református Egyházi Napokon, Dunántúlon, azaz a REND-en, 2008-2014 között, Pápa, 2014.
 10. Figyelj, Üzenetek a Példabeszédek könyve első kilenc fejezetéből, Pápa, 2014.
 11. Őbenne, Krisztusban remélünk, Cikluszáró püspöki jelentés szolgálati naplóval, 2009-2014, Körmend, 2014. június 19., Pápa, 2014.
 12. Végső tanulság, Üzenetek a Prédikátor könyvéből, „Képmeditációk igeszerűen”, Pápa, 2015.
 13. Erőt, Napi áhítatok az Ige mellett, 2011. évfolyam, Pápa, 2015.
 14. Isten dicsőségére, Mai üzenetek a Szentírásból Pál apostol Korinthusiakhoz írott második levelének második fejezete alapján, Pápa, 2015.

IMG_2798

Gyülekezeteim, lelki otthonunk, jó nekünk itt, mint a megdicsőülés hegyén; annyi, de annyi szeretetet kaptunk, amit nem tudunk viszonozni. Gyülekezeteimet semmiféle egyházvezetői szolgálatért nem adnám fel. Elmondhatom, hogy az én részem kies helyre esett (Zsoltárok 16,6), elkényeztetett az Úr! Ezt annak ellenére ki merem mondani, hogy a gyülekezet, szolgálatunk 25 éve alatt kicserélődött, és a világ, az emberek, az életmód annyira megváltozott, hogy ezek a változások az én gyülekezeteimet is elérték.

Egy orvosnő említette nekem egyszer, hogy mekkora hatással volt rá egykori lelkipásztora, majd hozzátette: tudjuk-e, milyen meghatározóak lehetünk egy ember életében? Szolgálatom lényegének tartom, hogy az Úr adta keretek között, együtt sáfárkodjunk azért, hogy Isten eszközeiként Krisztus evangéliuma meghatározó legyen sokak életében. A növekedést pedig az Úr adja (1Korinthus 3,6). A gyülekezeti munkámban irányadó meglátásokat szeretném továbbra is követni. Feladatunk: Krisztus Urunk alázatos szolgálata a Magyarországi Református Egyház rendjében, hitvallásos szeretettel és határozottsággal, Egyházkerületünk épülésére és Isten dicsőségére. „Vezess engem a Te igazságodban!” (Zsoltárok 25,5)

Feleségem, Cenkvári Klára szociálpedagógus; hűséges, türelmes társam az Úrban, a szolgálatban, mindenben; kimondhatatlan ajándék Ő. Két lányunk van, Sára (1992), és Borbála (1994).

Mindenért Istené a dicsőség!

IMG_2077

Balatonalmádi-Pápa, 2015. október 29.

Steinbach József